EkoYapı Dergisi - Ekolojik Yapılar ve Yerleşim Dergisi

Kentlerimizi Sürdürülebilir Kılmak Bizlerin Sorumluluğunda

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül

“Günümüzde hızlı kentleşme ile birlikte, tüm kentlerin birbirine benzediği, doğa ile yapılanmanın bozulduğu bir süreci yaşamaktayız. Yapılanmadaki bu deformasyon ekolojik ve sosyal kopmaları da beraberinde getirmiş, kentler sürdürülebilir ve yaşanabilir bir ortam olmaktan uzaklaşmıştır.”

Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler, 3. Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansına hoş geldiniz. Dünya Şehircilik gününde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. 

‘Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği’ temalı bugünkü konferansın verimli geçeceğini ümit ediyor, konferansa katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konferansın gerçekleşmesinde önemli rol oynayan Yeşil Rapido ve Beze Grup’a, ayrıca fakültemiz Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlileri Bahar Başarır ve Kurtuluş Atasever’e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Günümüzde hızlı kentleşme ile birlikte, tüm kentlerin birbirine benzediği, doğa ile yapılanmanın bozulduğu bir süreci yaşamaktayız. Yapılanmadaki bu deformasyon ekolojik ve sosyal kopmaları da beraberinde getirmiş, kentler sürdürülebilir ve yaşanabilir bir ortam olmaktan uzaklaşmıştır. 

Geçmişte var olan özgün duyarlılığını kaybetmeden, kentlerimizi yeniden yapılandırmak, tüm boyutlarıyla sürdürülebilir kılmak bizlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk bilinciyle üniversitemizde kentsel ve yapısal bazda çalışmalar sürdürmekteyiz. İzninizle, bana ayrılan bu sürede, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak yürütmekte olduğumuz bazı projelerden kısaca bahsetmek istiyorum. 

SEEB-TR SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ETKİN BİNALAR

Yerel yeşil bina sertifika sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sağlanacak bilgi ve teknoloji transferi ile binalarda enerji etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır.  Ülkemize özgü bir yeşil bina sertifika sistemi oluşturulmasına yönelik bu projede LEED, BREEAM, CASBEE ve DGNB yeşil bina sertifika sistemleri değerlendirilerek ülkemize özgü bir sertifika sistemi oluşturulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen çalıştay ve konferanslarda tanıtılmıştır. Online olarak hizmet verebilecek alt yapıya da sahiptir. 

Türkiye’de ÇEDBİK, TSE ve MSGSÜ tarafından ayrı sertifika sistemleri gelitirilmiş olup ne yazık ki tek bir sertifika sistemi konusunda anlaşılamamıştır. Bu nedenle, henüz ülkemize özgü bir resmi sertifika sistemi bulunmamaktadır. 

ERDEK/YUKARIYAPICI MAHALLESİ  YENİLEME PROJESİ

MSGSÜ ile Erdek Belediyesi ortak protokolü çerçevesinde yürütülen bu proje Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Yukarıyapıcı Mahallesi’nin mimari ve yerleşim dokusu özelliklerinin korunarak yaşatılması için mimari, peyzaj ve kent dokusuna ilişkin önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

1- Kırsal peyzaj ve yerleşim analizi, köy tasarım rehberi, meydan tasarımı,
2- Mimari Analiz ve Rölöve çalışmaları,
3- Doğal ve yapay çevrede lif sanatı çalışmaları,
4- Fotoğraf belgeleme çalışmaları.
Mevcut yapıların strüktür, malzeme ve gün ışığı açısından analizleri yapılmış, peyzaj özellikleri  belirlenmiş ve gerek yapısal gerekse yerleşim açısından öneriler sunulmuştur.

MAHALLE ÖLÇEĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

Kentsel kalite ve sürdürülebilirliği arttırarak doğal çevreyi koruyacak ve enerji tasarrufu sağlayacak yeşil mahalle sistemleri geliştirilerek, ekonomik katkı sağlanması, kentsel mekan paydaşlarının yaşam kalitesinin arttırılması.

Projenin ana kurgusunu oluşturan Türkiye’ye özgü Yeşil Mahalle Sertifika Sistemi’nin oluşturulması, kentsel dönüşüm sorunlarının bazılarına bir çözüm olabileceği gibi kente dair birçok aktörü bir araya getirerek ortak bir görüş oluşturulmasını sağlayacaktır. 
Daha önce geliştirdiğimiz “Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB-TR)” Yeşil Bina Sertifika Sistemi ile kazanılan deneyim ve tecrübeleri mahalle ölçeği ile bütünleştirerek, yeni bir ölçme, denetleme aracı yaratılması amaçlanmaktadır.

KENTSEL TASARIM REHBERLERİ

Kentlerin mimari doku ve mekânsal özellikleri ile kent kimliğinin tespit edilmesi, özgün mimari ve mekânsal zenginliklerin korunarak kent kimliklerinin geliştirilmesi için kentsel tasarım rehberleri ve tasarım standartlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair önerilerin geliştirilmesi, kentsel tasarım rehberlerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması, verimliliğinin arttırılması ve etkinliğinin geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi hazırlama yöntemi”nin öğretilmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında ortaya konulan model 4 ana başlık ve 15 alt başlıkta; büyük, orta ve küçük ölçekte (ülke, bölge, kent, mahalle, sokak ve yapı) ele alınmıştır. 
- Ülkesel kentsel tasarım politikaları,
- Yerleşmeye ilişkin kentsel tasarım stratejileri 
- Yere özgü kentsel tasarım rehberleri 
- Tematik kentsel tasarım rehberleri.

KASTAMONU/KÜRE KÖY TASARIM REHBERİ PROJESİ

Köy tasarım rehberleri ülkemizde uzun süredir tartışılmakta olan ve mevzuata yeni girmiş bir uygulama aracıdır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirilen Kastamonu - Küre - Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi ülkemiz için  ilk örnek olma özelliğine sahiptir. 

Küre ilçesi kırsal yerleşim karakteri açısından çok özel bir yere sahiptir. Çarpıcı bir doğası olan Küre köyleri zengin bir kültürel geçmişin de izlerini taşımaktadır. Sahip olduğu eşsiz doğal potansiyel, çalışmanın Küre’de yapılmasının nedenlerinden biridir.  Rehberde eski ile yeni arasındaki dengenin nasıl sağlanacağına, değişimle birlikte köyün karakterinin nasıl devam edebileceğine dair önerilere yer verilmiştir.   

KENTSEL MEKANSAL STANDARTLAR

Projede şehircilik açısından yerleşme ve yapılaşma düzeyindeki ilke ve prensiplere ilişkin bütünleşik bir sistematiğin kurulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında önerilmekte olan model “kentsel, sosyal ve teknik altyapı” standartlarına ilişkin planlama, tasarım ve uygulama detayları ile gösterim tekniklerinin; yeni yapılacak planlarda uygulanması, plan gösterimlerinde dil birliğinin sağlanmasına yönelik mevzuatların güncellenmesini teşvik etmeyi kapsamaktadır. 

Sözlerimi tamamlarken belirtmek isterim ki amacımız; kentsel yaşam kalitesinin arttırılması yönünde bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşeni yerine getirmektir. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, başarılı bir konferans diliyorum. 


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)