Sürdürülebilir Gelecek İnşaat Sektöründe Karbon Azaltımı

EMRE ILICALI

ALTENSIS KURUCU ORTAĞI EMRE ILICALI

Yeşil binaların inşaat sektöründe karbon emisyonlarını azaltmada benimsediği uygulama ve stratejiler; hiç şüphesiz çevresel sürdürülebilirliği temel alıyor ki bunlar arasında en çok enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi kullanımı ön plana çıkıyor. 

Türkiye ve dünyada inşaat sektörü, hızlı şehirleşme ve kentsel dönüşüm projeleriyle büyürken bu büyümenin, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar gerektirdiğini unutmamalıyız. Yeşil binalar, bu anlamda hem enerji ve su verimliliği hem de iç mekan yaşam kalitesini artırmada hayati bir rol oynar. Çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanmış, inşa edilmiş ve işletilen binalar olarak tanımlanan yeşil binalar; enerji ve su verimliliği, malzeme seçimi ve atık yönetimi gibi unsurlar dikkate alınarak, bina ömrü boyunca karbon emisyonlarını azaltmayı hedefler. Bu açıdan yaklaşıldığında Türkiye’de ve dünya genelinde yeşil binaların benimsenmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adımdır. Dünya genelinde yeşil binaların enerji kullanımında yüzde 25- 30, karbon emisyonlarında yüzde 35-40 ve su kullanımında yüzde 30-50 oranında tasarruf sağladığı ön görülüyor. Türkiye’de ise, özellikle büyük şehirlerdeki yeni yapı projelerinde bu oranların giderek arttığını gözlemliyoruz. Son yıllarda ülkemizde yürürlüğe giren mevzuatlarda, yeşil binalara yönelik uygulamaların zorunlu hale gelmesi ise bir diğer önemli gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil binaların inşaat sektöründe karbon emisyonlarını azaltmada benimsediği uygulama ve stratejiler; hiç şüphesiz çevresel sürdürülebilirliği temel alıyor ki bunlar arasında en çok enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi kullanımı ön plana çıkıyor. Binalarda enerji verimliliği hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Dünya genelinde enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı binalar tarafından tüketilirken, bu tüketimin büyük bir kısmı ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrikli cihazlar için kullanılıyor. Enerji verimliliği sayesinde, bu tüketimin önemli bir kısmı azaltılabilirken konuya ilişkin hayata geçirilen pek çok örnek var. Avrupa Komisyonu’nun “Binalarada Enerji Verimliliği Raporu’’ enerji verimli binaların enerji tüketimini yüzde 30’a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Enerji verimliliğine yönelik önlemler, izolasyon iyileştirmeleri, enerji verimli cihazların kullanımı ve akıllı bina teknolojilerinin entegrasyonunu içerir. Bu yaklaşımlar, sadece enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede enerji maliyetlerinde de önemli tasarruflar sağlar. Diğer yandan, Dünya Enerji Konseyi’nin 2021 Küresel Enerji Raporuna göre, enerji verimliliği iyileştirmeleri, binalarda enerji maliyetlerini yüzde 20 ila yüzde 50 arasında düşürebildiğini gösteriyor. Bu nedenle, enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir rol oynamaya devam edeceğini belirtmekte fayda görüyorum.


ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRECEK ŞEKILDE İNŞA EDILMIŞ YEŞİL BİNALLAR; ENERJİ VE SU VERİMLİLİĞİ, MALZEME SEÇİMİ VE ATIK YÖNETİMİ GİBİ UNSURLAR DİKKATE ALINARAK, BİNA ÖMRÜ BOYUNCA KARBON EMİSYONLARINI AZALTMAYI HEDEFLER.


Binalarda güneş enerjisi kullanımı ise sürdürülebilir enerji çözümleri arasında popüler bir seçenek olmanın yanında çevre dostu bir yaklaşım sunuyor. Fotovoltaik paneller güneş ışığını elektriğe dönüştürerek çatılarda veya bina cephelerinde enerji üretirken, solar termal sistemler binaların sıcak su ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanıyor. Bu sistemlerin entegrasyonu, bina entegre fotovoltaikler (BIPV) ve yeşil çatı kombinasyonları gibi estetik ve fonksiyonel tasarımlarla mümkün. Güneş enerjisi kullanımı, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürürken karbon emisyonlarını azaltarak çevresel faydalar sağlar. Ayrıca, hükümetler ve yerel yönetimler tarafından sunulan finansal teşvikler ve vergi indirimleri, bu sistemlerin kurulumunu daha da cazip hale getirmektedir. Bu nedenlerle, binalarda güneş enerjisi kullanımının hem ekonomik hem de çevresel açıdan avantajlı bir yol olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye’ye baktığımızda ise Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yapılan son değişikliklerin, binalarda enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeye yönelik önemli adımları içerdiğini görüyoruz. Değişiklikler kapsamında, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar için, enerji performans sınıfının en az “B” olması ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi panelleri, rüzgar enerjisi ve ısı pompaları gibi seçenekler bulunmaktadır. Ayrıca, bu yönetmelik değişikliğiyle, binalarda ısı yalıtımı ve enerji verimliliği konusunda da önemli iyileştirmeler hedeflenmektedir. Örneğin, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarının artırılması planlanmaktadır. Bu tür iyileştirmeler, binaların ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut düzenlemelerle, Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması ve 2025’ten itibaren bu düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. 

Yeşil binalar

Türkiye’nin yeni Otopark Yönetmeliği ise paylaşılması gereken bir diğer önemli konu. Yapılan düzenlemeler 20 ve üzeri araçlık otoparklara sahip binalarda elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin yüzde 5 oranında zorunlu hale getirilmesini içeriyor. Alışveriş merkezleri ve bölge otoparklarında bu oran yüzde 10’a çıkıyor. Elektrikli araç kullanımını teşvik ederek, karbon emisyonlarını azaltma hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan bu düzenlemeler, elektrikli araçların artan kullanımı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin karbon ayak izini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu yönetmeliğin, ülkemizde sürdürülebilir ulaşım altyapısının gelişimini destekleyen önemli bir adım olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu yeni düzenlemeler “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” (NSEB) konseptine geçişi zorunlu kılıyor. Bu, Türkiye’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında atılmış önemli bir adımdır. Sürdürülebilir inşaat malzemelerinin kullanımı ise yeşil binaların karbon ayak izini azaltmada karşımıza çıkan bir diğer önemli faktör. Geri dönüştürülebilir ve yerel kaynaklardan elde edilen malzemeler, nakliye sırasında ortaya çıkan emisyonları azaltırken, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren yapı malzemeleri, bina ömrü boyunca çevresel etkileri minimize ediyor. Ayrıca, inşaat sürecinde ortaya çıkan atıkların yönetimi ve azaltılması da yeşil bina uygulamalarının önemli bir parçası. Malzeme israfını önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek için geliştirilen atık yönetimi stratejilerinin yine oldukça önemli olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.


TÜRKİYE’NIN 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFLERİNE ULAŞMASINA KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLAYAN BU YENİ DÜZENLEMELER “NEREDEYSE SIFIR ENERJİLİ BİNALAR” (NSEB) KONSEPTİNE GEÇIŞI ZORUNLU KILIYOR. BU, TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI ALANLARINDA ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR.


Tüm bunlara ek olarak şehir yaşamında doğal alanların ve yeşilin önemini vurgulayan yeşil binalardaki çatı bahçeleri, dikey bahçeler ve geniş yeşil alanlar; hava kalitesini iyileştirirken insanların ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Ayrıca, doğal ışık kullanımı ve iç mekan hava kalitesine odaklanarak yaşam konforunu artırırlar. 

Yeşil Bina Sertifika Sistemleri 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), yeşil binalar için uluslararası kabul görmüş değerlendirme sistemleridir. Ülkemizde ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geliştirdiği YES-TR sistemi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu sertifikalar, enerji verimliliği, su tasarrufu, CO2 emisyon azaltımı, iç mekan kalitesi ve malzeme seçimi gibi kriterlere dayanır. Türkiye’de yeşil sertifikalı binaların sayısı her geçen gün artarken bu ülkenin sürdürülebilir yapılaşma yolunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. 2023 itibarıyla ülkemizde bin adetin üzerinde sertifikalı yeşil bina olsa da istenen seviyeden oldukça uzakta olduğumuzu söylemeliyim.

Yeşil binalar

Akıllı Bina Teknolojileri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yeşil binalarda, akıllı bina teknolojileri, enerji ve su kullanımını optimize ederek karbon emisyonlarını azaltmada etkili bir rol oynar. Otomatik aydınlatma sistemleri, enerji yönetimi sistemleri ve su tasarrufu sağlayan cihazlar gibi teknolojiler, kaynak kullanımını en verimli şekilde yönetir. Bunun yanı sıra, binaların çevresel etkisini değerlendirmek için kapsamlı çevresel etki değerlendirme analizi (LCA) süreçleri uygulanmaktadır. Bu analiz yapının tüm ömrü boyunca çevresel etkisini değerlendirir ve karbon ayak izinin azaltılması için kritik bir araçtır. Bu çalışma, malzeme seçimi, inşaat süreçleri, enerji tüketimi ve atık yönetimi gibi çeşitli aşamalarda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını kapsar. Etkili yaşam döngüsü analizi, sürdürülebilir malzemelerin kullanımını, enerji verimliliğini ve atık azaltma stratejilerini teşvik ederek binaların çevresel etkisini minimize etmeye yardımcı olur. Bu değerlendirmeler, bina tasarımı ve işletmesinde çevresel etkilerin azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak tanır. Mevcut stratejilerin uygulanması, Türkiye’nin inşaat sektöründe karbon emisyonlarını azaltma yolunda önemli adımlar atmasını sağlamaktadır.


KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL BİNALARIN İLİŞKİSİ, MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLARAK KABUL EDİLİRKEN ŞEHİRLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR YAKLAŞIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR.


Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Fırsatları 

Kentsel dönüşüm ve yeşil binaların ilişkisi, modern şehircilik anlayışının önemli bir parçası olarak kabul edilirken şehirlerin sürdürülebilir geleceğine yönelik stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm ve yeşil binalar arasındaki ilişki, şehirlerin sürdürülebilir geleceğine doğru atılan önemli adımları temsil eder. Kentsel dönüşüm projeleri, genellikle yaşlanmış ve enerji verimliliği düşük binaların yenilenmesi veya değiştirilmesi sürecini kapsar. Bu süreç, şehirlerin çehresini yenilemekle kalmaz, aynı zaman da karbon emisyonlarını azaltma ve çevresel etkileri en aza indirme fırsatı sunar. Yeşil binalar ise, enerji verimliliği, su tasarrufu, düşük karbon emisyonları ve sağlıklı iç mekan ortamları sağlayarak çevre dostu yaşam alanları yaratır. Kentsel dönüşüm projelerinde yeşil bina prensiplerinin entegrasyonu, sadece enerji tüketimini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırır ve doğal kaynakları korur. Bu binalarda, genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji sistemleri, gelişmiş yalıtım teknikleri, su tasarrufu sağlayan teknolojiler ve sürdürülebilir inşaat malzemeleri kullanılır. Türkiye gibi deprem riski yüksek bölgelerde ise kentsel dönüşüm, eski ve güvensiz yapıların yerini daha güvenli ve çevre dostu binalarla değiştirme şansı sunar. Bu süreçte, binaların deprem dayanıklılığı artırılırken, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarına da öncelik verilir. Böylece, kentsel dönüşüm, sadece fiziksel yenilenmeyi değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik yönünden de bir dönüşümü temsil eder.

Sonuç; Türkiye’de yeşil binaların inşaat sektöründe karbon azaltımına katkısı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefler doğrultusunda büyük önem taşıyor. Diğer yandan enerji verimliliği, su tasarrufu ve atık yönetimi gibi yeşil bina uygulamaları, Türkiye’nin karbon ayak izini azaltma noktasında da oldukça etkili. Ülkemizin hızla artan şehirleşme sürecinde, yeşil binaların hem çevresel etkiyi minimize etmek hem de yaşam kalitesini artırmak noktasındaki etkisi göz ardı edilmemeli. Bir diğer önemli konu ise Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde ve enerji verimliliği konusundaki uluslararası taahhütlerini yerine getirmesinde yeşil binaların oynadığı roldür. Bu kapsamda, sürdürülebilir yapılaşma ve yeşil dönüşüm, Türkiye’nin gelecekteki şehir planlaması ve inşaat projelerinde merkezi bir öneme sahip olacaktır. Yeşil binaların inşaat sektöründe karbon azaltımındaki rolü, geleceğin sürdürülebilir şehirleşmesinin temelini oluşturur. Kentsel dönüşüm projelerinde yeşil binaların entegrasyonu, şehirlerin karbon ayak izini azaltmada ve iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynar. Yeşil binalar, inşaat sektöründe karbon azaltımını hedefleyen politikaların ve uygulamaların merkezinde yer alarak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım adım ilerlememizi sağlayacak düşüncesindeyim.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)