Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Yerleşimler Yönetmeliği Yürürlükte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013-2014 yılında yaptığı çalışmalar sonucu Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmlerin belgelendirilmesine yönelik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan yönetmeliği göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daimi bir komite oluşturacak ve bu komitenin üyeleri iki yılda bir Bakanlık tarafından yenilenenecek. Yönetmelikle ilgili detaylar;

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YERLEŞMELERİN BELGELENDİRİLMESİNE 
DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akreditasyon: Belgelendirme kuruluşunun, sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme faaliyetinin yerine getirilmesine ilişkin gerekleri karşıladığının ulusal akreditasyon sistemi tarafından resmî kabulünü,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Belge: Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmelere verilen sürdürülebilirlik belgesini,
ç) Belgelendirme kuruluşu: Binalar ile yerleşmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını değerlendirerek sürdürülebilirlik belgelendirme işlemlerinden sorumlu, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,
d) Bina: İnsanların içinde oturmak veya herhangi bir amaçla kullanılmak üzere inşa ettiği kapalı ve içi gerekli şekilde bölmeli yapıyı,
e) Bina sahibi: Binanın malikini, varsa intifa hakkı sahibini, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,
f) Daimi Komite: Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek izlenmesinden sorumlu, bu Yönetmelikle tanımlanan kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Komiteyi,
g) Değerlendirme kılavuzu: Sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin kriterleri, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirme usul ve esasları ile değerlendirme uzmanlarının niteliklerini içeren ve temel değerlendirme kılavuzu esas alınarak her bir belgelendirme kuruluşu tarafından ayrı ayrı yayımlanan dokümanı,
ğ) Değerlendirme uzmanı: Nitelikleri belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen ve kuruluşça verilen eğitimde başarılı olan, binanın kılavuza göre değerlendirilmesinden ve puanlanmasından sorumlu olan müellifleri,
h) Genel Müdürlük: Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü,
ı) Sürdürülebilirlik uzmanı: Temel değerlendirme kılavuzunda yer alan herhangi bir veya birkaç konuda özel uzmanlığı bulunan ve Bakanlıkça veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşça verilen eğitimde başarılı olan, danışmanlık hizmetlerini veren müellifleri,
i) Sürdürülebilir yeşil bina: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren binayı,
j) Sürdürülebilir yerleşme: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için gereken alt ve üst yapıyı içeren alansal büyüklüğü temel değerlendirme kılavuzunda belirlenen yerleşmeyi,
k) Temel değerlendirme kılavuzu: Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirmesinde kullanılacak zorunlu performans göstergelerini içeren ve Daimi Komite tarafından hazırlanarak Bakanlık tarafından yayımlanan dokümanı,
l) Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi (UYBBS): Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirme sisteminin on-line olarak işletilmesi için Bakanlıkça oluşturulan, belgelendirme kuruluşlarının veri girişine açık olan yazılım programını,
m) Ulusal yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmeler logosu: Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmeler ulusal logosunu,
n) Yerleşme temsilcisi: Sürdürülebilir yerleşme belgesi için müracaat edilen alan içerisindeki mülkiyet hakkı ve tasarruf yetkisi bulunanların, bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler için yasal muvafakatlarını verdiği temsilciyi,
ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bakanlık, sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konularında çalışarak iş ve işlemleri yönlendirmek üzere bir Daimi Komite teşkil eder.
(2) Daimi Komite üyeleri iki yılda bir Bakanlıkça yenilenir.
(3) Binalar ile yerleşmelerin sürdürülebilirliği, binanın teknik karakteristiklerini ve fonksiyonlarını dikkate alan çevresel, sosyal ve ekonomik performansları değerlendirilerek tanımlanır. Bu performans göstergeleri dışında herhangi bir başka özellik binaların veya yerleşmelerin sürdürülebilirliği ile ilişkilendirilemez.
(4) Daimi Komite tarafından, binalar ile yerleşmelerin belgelendirilmesine ilişkin performans kriterleri ve bunların ağırlık yüzdeleri tayin edilir. Plan, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinde ve zorunlu standartlarda getirilen asgari kriterler, performans kriterlerine ve ağırlık yüzdelerine dâhil edilmez.
(5) Bina sahibi veya yerleşmelerin temsilcileri, ilgili belgelendirme kuruluşunun değerlendirme kılavuzuna uygun olarak, proje müelliflerine veya sürdürülebilirlik uzmanlarına hazırlattığı belgelerle birlikte sürdürülebilir yeşil bina belge başvurusunu, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşuna yapar. Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme uzmanlarının düzenleyeceği değerlendirme raporu sonucuna göre, sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesini düzenler veya başvuruyu geri çevirir.
(6) Belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilen ve belgelendirilmeye hak kazanan binaların veya yerleşmelerin, Daimi Komite tarafından belirlenen ulusal yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler logosunu kullanmasına izin verilir.
(7) Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmeler belgesi almak isteğe bağlıdır.
(8) Bu Yönetmelik kapsamında belgelendirme kuruluşları tarafından Bakanlığa iletilecek bilgilerle ilgili işlemler, Bakanlık tarafından kurulan ve çevrimiçi olarak işletilen Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sisteminde (UYBBS) gerçekleştirilir ve yayınlanır.
(9) Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerine ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Daimi Komite, Belgelendirme Kuruluşu, Sürdürülebilirlik Uzmanlarına ve
Değerlendirme Uzmanlarına İlişkin Esaslar
Daimi Komitenin teşkili
MADDE 6 – (1) Daimi Komite;
a) Bakanlığı temsilen iki,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bir,
c) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini temsilen bir,
ç) Üniversiteleri temsilen, bu konuda araştırma projesi yürütmüş olan ve YÖK tarafından bildirilecek bir,
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,
e) Türk Standartları Enstitüsünü temsilen bir,
üyeden teşekkül edilir.
(2) Daimi Komiteye, Bakanlık temsilcilerinden biri başkanlık eder.
(3) Daimi Komite gerekli görüldüğü durumlarda, konunun niteliğine göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer uzmanları danışma mahiyetinde toplantılara davet edebilir.
(4) Daimi Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Daimi Komitenin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Daimi Komite;
a) Sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirmesi için zorunlu kriterleri, performans göstergelerini ve bunların ağırlık yüzdelerini, sürdürülebilir yerleşmelerin alansal büyüklüğünü kapsayan temel değerlendirme kılavuzunu alacağı karar doğrultusunda sekreterya marifetiyle hazırlatır. Hazırlanan temel değerlendirme kılavuzu Bakanlık tarafından yayınlanır.
b) Beş yıldan fazla olmayan dönemlerde temel değerlendirme kılavuzunu gözden geçirerek gerektiğinde değişiklikleri yapar.
c) Faaliyetlerinde, ulusal strateji ve eylem planlarında yer alan sürdürülebilir bina ile sürdürülebilir yerleşmeler hükümlerini gözetir.
ç) Belgelendirme kuruluşu olmak amacıyla Bakanlığa başvuran kuruluşların müracaatlarını inceler, değerlendirme raporunu Bakanlığa sunar.
d) Belgelendirme kuruluşlarına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümü için önerilerde bulunur.
e) Belgelendirme kuruluşları ile ilgili şikâyetleri inceler, uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, kuruluştan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve verilen süre içerisinde uygunsuzluk giderilmediği takdirde, uygunsuzluk haliyle orantılı olarak belgeyi askıya alır veya iptal eder.
f) Sürdürülebilirlik uzmanlarının niteliklerini ve Bakanlıkça uzman adaylarına verilecek eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirler.
g) Belgelendirme kuruluşlarının, değerlendirme uzmanlarına yönelik düzenleyecekleri eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirler.
(2) Daimi Komite üyeleri, bu Yönetmelik kapsamında yürüttükleri iş ve işlemler ile alınan kararlardan sorumludur.

Daimi Komitenin çalışma usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Daimi Komite üç ayda bir toplanır. Daimi Komite başkanı gerekli hallerde Daimi Komiteyi toplantıya çağırabilir.
(2) Daimi Komite üyeleri, Daimi Komite toplantılarında görüşülmesini talep ettikleri konuları, bu konularla ilgili özet bilgilerle birlikte gündeme dahil edilmesi ve diğer Daimi Komite üyelerinin bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, her toplantıdan en az on beş gün önce Genel Müdürlüğe bildirir.
(3) Genel Müdürlük, Daimi Komite toplantısında görüşülecek maddeler ile bunlara ilişkin özet bilgileri hazırlayarak her toplantıdan en az beş gün önce Daimi Komite üyelerine bildirir.
(4) Daimi Komite toplantılarında, Daimi Komite başkanının uygun gördüğü gündem dışı konular da görüşülebilir.
(5) Daimi Komite üçte iki çoğunluk ile toplanır. Daimi Komite kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kararların alınmasında toplantı katılım sayısının üçte iki çoğunluk şartı aranır. Oylarda eşitlik olması halinde, Daimi Komite Başkanının vermiş olduğu oy, kararı belirler. Daimi Komite üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.
(6) Daimi Komite üyelerine yapılacak bildirimler ve tebligatlar elektronik ortamda yapılır.
(7) Yıl içerisinde art arda üç toplantıya katılmayan Daimi Komite üyesinin üyeliği düşer. İlgili kurumdan yeni üye talep edilir.

Belgelendirme kuruluşu

MADDE 9 – (1) Türkiye’de yerleşik kuruluşların belgelendirme kuruluşu olmak amacıyla Bakanlığa yapacakları başvurularda, başvuru belgesine, kuruluşça hazırlanan değerlendirme kılavuzu, değerlendirme uzmanlarının nitelikleri, bu uzmanların eğitimlerine ilişkin program bilgileri, kuruluşun 10 uncu maddede belirtilen niteliklere sahip olduklarına dair beyan belgeleri eklenir. Kuruluş, değerlendirme uzmanlarına vermiş olduğu belgeler çerçevesinde, Bakanlığa başvurusunu takip eden 18 ay içerisinde TS EN ISO 17065 - Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları için Genel Şartlar Standardı ve TS EN ISO 17024 Personel Akreditasyon Standardı gereklerini karşıladığını tasdik eden akreditasyon belgesini Bakanlığa teslim eder.
(2) Belgelendirme kuruluşu olmak için Bakanlığa yapılan başvurular incelenmek üzere Daimi Komiteye iletilir. Daimi Komitenin incelemesi sonucunda yetkinliği haiz olduğu tespit edilen kuruluşlara Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Bakanlıkça yetki belgesi verilmeyen kurum veya kuruluşlar bu Yönetmeliğin konusu kapsamında faaliyet yürütemez.

Belgelendirme kuruluşunda aranacak nitelikler

MADDE 10 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sürdürülebilir bina ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar belgelendirme kuruluşu olarak görevlendirilebilir.
(2) Belgelendirme kuruluşu olarak görevlendirilecek kuruluşlarda aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Belgelendirme kuruluşu ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak zorundadır.
b) Belgelendirme kuruluşu ve değerlendirme uzmanları, değerlendirme hizmeti sunacağı binanın sahibi veya değerlendireceği bina veyahut yerleşme temsilcisi ile herhangi bir bağı olmamalı; kendisinin, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunmamalı; bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmalıdır.
c) Belgelendirme kuruluşunun idarecileri ve personeli, belgelendirmeye konu binayı veya yerleşmeyi tasarlayan, inşa eden, mülkiyetine alan, binanın işletmesini gerçekleştiren kişiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi olamaz.
(3) Belgelendirme kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı hukuken sorumludur.
(4) Belgelendirme kuruluşu, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ölçütlerini ayrı ayrı değerlendirebilecek organizasyonları bünyesinde barındırır. Yapıların nihai performansının doğrulanabilmesi için şantiye süreçlerini takip edebilecek gerekli altyapıyı da ayrıca kurar.
(5) Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme ve belgelendirme görevlerini yerine getirmek üzere, Daimi Komitece belirlenecek sayıda ve niteliği haiz, ihtisas sahibi teknik elemanı bünyesinde bulundurmak zorundadır.
(6) Belgelendirme kuruluşları, Bakanlıkça oluşturulacak olan web tabanlı UYBBS’ne Bakanlıkça öngörülen verilerin girilmesinden ve doğruluğundan sorumludur. UYBBS’de var olan verilerin yayınlanma yetkisi Bakanlıktadır.

Belgelendirme kuruluşu görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme kılavuzu kapsamında bünyesindeki değerlendirme uzmanlarınca düzenlenen değerlendirme raporu sonucuna göre sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesini düzenler veya başvuruyu geri çevirir.
(2) Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme uzmanlarının verdiği hizmetler ile belgelendirme yapabilmesi için gereken deney, kalibrasyon, laboratuvar ve muayene hizmetlerini yürütmek üzere gerekli personel ve teçhizatın kendi bünyesinde bulunmadığı durumlarda hizmet satın alabilir.
(3) Değerlendirme uzmanlarının nitelikleri, Daimi Komite tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenir. Belgelendirme kuruluşu değerlendirme kılavuzuna göre değerlendirme uzmanlarına eğitim verir.
(4) Belgelendirme kuruluşları, faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, düzenlendikleri tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve talebi hâlinde Bakanlığa ibraz eder.
(5) Belgelendirme kuruluşları, sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesi almak için başvuran binalar ve sahiplerine ait bilgiler ile bu başvuruların neticelerine dair kayıtları tutar ve bu kayıtları eş zamanlı olarak elektronik ortamda Bakanlık tarafından işletilen UYBBS’ye kaydeder. Bilgilerin doğruluğundan belgelendirme kuruluşu sorumludur.
(6) Belgelendirme kuruluşları, Bakanlıkça oluşturulacak UYBBS’ye sürdürülebilir yeşil bina sistemine uygun veri temin ederler.

Belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili şikâyetler Bakanlığa yapılır.
(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen gözetim ve denetimin olumsuz sonuçlanması hâlinde veya 11 inci maddeye göre yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen belgelendirme kuruluşlarının faaliyetleri Bakanlıkça geçici olarak kısıtlanır veya askıya alınır. Tespit edilen uygunsuzlukların niteliğine göre Daimi Komite tarafından belirlenecek ve yirmi iş gününden az, altmış iş gününden fazla olmayacak bir süre içinde giderilmemesi durumunda, Bakanlıkça, bu kuruluşların belgeleri iptal edilir.
(3) Belgelendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlanması, askıya alınması veya belgelerinin iptal edilmesine ilişkin kararlar Bakanlıkça UYBBS’de duyurulur.
(4) Belgelendirme kuruluşunun yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, düzenlemiş olduğu sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgeleri ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve mali sonuçlardan tamamen belgelendirme kuruluşu sorumludur.
(5) Faaliyetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren belgelendirme kuruluşları, yapmış oldukları değerlendirme işlemleri ile ilgili belge ve kayıtları elektronik ortamda Bakanlığa teslim eder. Bu durumdaki belgelendirme kuruluşlarının söz konusu kayıt ve belgelere ilişkin sorumlulukları, bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren on yıl süreyle devam eder.
(6) Düzenlenen sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmeler belgelendirmeleri ile ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluk belgelendirme kuruluşuna aittir.

Sürdürülebilirlik uzmanlarının nitelikleri, görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Sürdürülebilirlik uzmanı nitelikleri Daimi Komitece belirlenir.
(2) Sürdürülebilirlik uzmanı, belgelendirme hizmeti veren kuruluş ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmak zorundadır. Değerlendirme süreçlerinin tarafsızlığını tehlikeye atabilecek bir konumu bulunması halinde Bakanlığı bilgilendirmekle mükelleftir.
(3) Sürdürülebilirlik uzmanı, binanın veya yerleşmenin değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre; plan, proje ve inşaat süreçlerinde ilgisine göre bina sahibine veya yerleşme temsilcisine danışmanlık yapar ve bina ile yerleşmelerin verilerini içeren dosyayı belgelendirme kuruluşuna sunar.
(4) Sürdürülebilirlik uzmanı adayları, Bakanlık tarafından verilecek eğitime katılır ve eğitim sonrası yapılacak sınavdan başarılı olmaları durumunda sürdürülebilirlik uzmanı unvanını kazanırlar. Sürdürülebilirlik uzmanı unvanını kullanmaya hak kazananlar ayrıca UYBBS’de duyurulur.
(5) Sürdürülebilirlik uzmanı belgesi, sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler belgesi almış en az bir projede danışmanlık yapması kaydıyla beş yılda bir doğrudan, aksi halde dördüncü fıkraya göre yenilenir.

Değerlendirme uzmanlarının nitelikleri, görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Değerlendirme uzmanı adayları, sürdürülebilirlik uzmanı belgesine sahip olmalıdır. Adaylar, belgelendirme kuruluşları tarafından verilecek eğitime katılır ve eğitim sonrası yapılacak sınavdan başarılı olmaları durumunda değerlendirme uzmanı unvanını kazanırlar. Değerlendirme uzmanı unvanını kullanmaya hak kazananlar ayrıca UYBBS’de duyurulur.
(2) Değerlendirme uzmanı, değerlendirme uzman yetki belgesi olduğu sürece sürdürülebilirlik uzmanı hizmeti veremez.
(3) Değerlendirme uzmanı, başvuru sahibi tarafından verilen dokümanları, kendi uzmanlık alanı dâhilinde değerlendirerek binanın veya yerleşmenin sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler olma koşullarını yerine getirip getirmediğine dair analizi ve puanlamayı yapar.
Değerlendirme kılavuzu ile ilgili esaslar
MADDE 15 – (1) Belgelendirme kuruluşu, Daimi Komite tarafından hazırlanan temel değerlendirme kılavuzunda belirlenen asgari kriterlere uygun olarak kendi değerlendirme kılavuzunu hazırlar ve UYBBS üzerinden yayımlanmak üzere Bakanlığa iletir.
(2) Değerlendirme kılavuzunda sürdürülebilir yeşil bina veya sürdürülebilir yerleşmeler kriterleri ve puanlama sistemi, başvuru ve değerlendirme süreci, belgelendirme usul ve esasları ile değerlendirme uzmanlarının nitelikleri ve sorumlulukları yer alır.
(3) Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme kılavuzunda değişiklik yapması durumunda 15 takvim günü içerisinde değişiklikleri Bakanlığa bildirir. Bu değişiklikler Daimi Komite tarafından uygun görülünceye kadar belgelendirme kuruluşu tarafından bina veya yerleşmenin değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yabancı belgelendirme kuruluşlarının denkliği

MADDE 16 ‒ (1) Başka bir ülkede yerleşik belgelendirme kuruluşları, karşılıklılık esası da gözetilerek, Daimi Komitenin kararı ile Türkiye’de yerleşik olanlara denk kabul edilir.
(2) Daimi Komite kararı ile denkliği kabul edilen belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği eğitimlere katılarak uzmanlık belgesi alanlara, Daimi Komitenin kararı ile eğitime katılmadan sınava girerek başarılı olmaları halinde sürdürülebilirlik uzmanı belgesi verilir.
Uygulamaya geçiş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içerisinde Daimi Komiteyi teşkil eder.
(2) Daimi Komite, teşkili itibarıyla dört ay içerisinde bu Yönetmelikte geçen düzenlenmeleri hazırlar.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)